Tigrinya (ትግርኛ)

ብምኽንያት ውግእ፣ ፖለቲካዊ ግፍዒ፣ (ጾታዊ) ዓመጽ ወይ ካልእ ኣሰቃቒ ተመክሮታት

መበቆል ዓዶም ክገድፉ ዝተገደዱ ስደተኛታት ናብ ማእከል ማሕበረ-ስነ-ኣእምሮ

ስደተኛታት „ረፉግዮ ቱሪንገን“ ይመጹ። ኣብ ጀርመን ብዙሓት ካብ‘ዞም ስደተኛታት

ብተዘክሮታት ናይ ዝሓለፍዎም ተመክሮታት ከምኡ‘ውን ኣብ መበቆል ዓዶም ብዘሎ

ሓደገኛ ኩነታት ብኣሉታ ይጽለው። ሽሕ‘ኳ እዚ ተመክሮታት ኣብ ዝሓለፈ እዋን

እንተጋጠመ፣ ጸኒሑ ብዝመላለስ ቀጻሊ ተዘክሮታት ይሳቐዩ። ስለ‘ዚ ብተመሳሳሊ መስርሕ

ከም እንደገና ዝሓልፉ ዘለው ኮይኑ የስምዖም። ኣብ ገለ እዋናት፣ ጭንቀት ወይ ሕርቃን

ክስምዖም ይኽእልዩ፤ ልቢ ብቕልጡፍ ትሃርም ወይ ቃንዛ ርእስን ካልእ ኣካላዊ ቃንዛን

ይስምዖም። ብሰንኪ እዞም ቃንዛታት መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ሓካይም ይበጽሑ፤ እቲ

ዝወሃብ ከኒታት ግን ኩሉ ግዜ ኣይሕግዝን። ኣብ ገለ ስደተኛታት ምሸት ክትድቅስ

ዘይምኽኣልን ምብህራርን የጋጥም‘ዩ። እዞም ኩሎም ዝተጠቕሱ ምልክታት ንቡር ግብረ-

መልስታት ንዘይንቡር ፍጻመታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ረፉግዮ ቱሪንገን፣ ናይ ስነ-ኣእምሮ ክኢላታትና ስነ-ኣእምሮኣዊ ምኽሪ ይህቡ።

ኣማኸርቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ድማ ምስ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ድሕነት (ሶሻልኣምት)

ከምኡ‘ውን ቤት-ጽሕፈት ወጻእተኛታት (ኣውስላንደርቢሆርደ) ብምርኻብ፣ ኣብ ሕቶታት

መስርሕ ዑቕባ፣ መንበሪ ፍቓድ፣ መንበሪ ገዛ ከምኡ‘ውን ኣብ ሕቶታት ሕማም፣ ስራሕ፣

ቆልዑ ከምኡ‘ውን ትምህርቲ ምኽርታት ይልግሱን ይሕግዙን። ብተወሳኺ፣ ሕክምናዊ

ምኽሪ፣ ኣካላዊ ክንክን ከምኡ‘ውን ብመልክዕ ኣርት (ስነ-ጥበብ) ዝወሃብ ኣገባብ ፍወሳ ኣብ

ኣብያተ-ትምህርቲ ንህብ።

ኣብ ረፉግዮ ቱሪንገን፣ ህልው ጸገማትን ኣሰቀቕቲ ተመክሮታትን ዝፍትሕሉ ኣተኣማማኒ

ሃውህው ንፈጥር። ንሰምዕ፣ ግዜን መረዳእታን ንህብ። ናይ ሓባር መንገዲ ንምርካብ

ዕድላት ንፈጥር።

ብኽብረትኩም ቆጸራ ንምሓዝ ኣቐዲምካ ብምሕባርን ብምውዳብን ጥራይ እዩ ዝከኣል።

ሰራሕተኛታትና ናጻ ቦታ ኣብ ዝረኸቡሉ እዋን ብቕልጡፍ ክሕብሩኹም እዮም። ውልቃዊ

ሓበሬታትኩም ብሚስጢር‘ዩ ዝተሓዝ። ናይ መጀመርያ ናይ ምኽሪ መደብ ንምስራዕ፣

ብሰንኪ ዘሎ ልዑል ድሌት ናይ ምኽሪን ጠለብ ናይ ፍወሳ ማእከላትን፣ ክሳብ ገለ ኣዋርሕ

ክወስድ ይኽእል‘ዩ። ክትርዱኡልና ድማ ብትሕትና ንሓትት።

ኣድራሻኹም ምስ ዝቕየር ወይ ኩነታት ጥዕናኹም ምስ ዝኸፍእ ንዓና ሓብሩና። እቲ

ዝወሃብ ምኽርን ክንክንን ብጥርሑ (ብዘይክፍሊት) እዩ። ናይ ጉዕዞ ወጻኢታት‘ውን

ይሽፈን‘ዩ። ተርጎምቲ‘ውን ኣብ ጎድንኹም ኣለው። ኣብ‘ዚ፣ እቲ ናይ መመዝገቢ ፎርም

ክርከብ ይከኣል‘ዩ (ብኽብረትኩም ነቲ ፎርም ብቛንቋ ጀርመን ወይ እንግሊዘኛ ምልእዎ)።

ኣድራሻ

ላሳለሽትራሰ 8

07743 የና

ተሌፎን፣ (03641) 22 62 81

ፋክስ፣ (03641) 23 81 98

ሺለርሽትራሰ 44

99096 ኤርፉርት

ተሌፎን፣ (0361) 60 26 80 79

ፋክስ፣ (0361) 74 42 95 66

ኣድራሻ ናይ ሰራሕተኛታት ኣብ ክርከብ ይከኣል‘ዩ (መርበብ)።

ዝኾነ ርእይቶ ወይ ነቐፌታ ብዛዕባ ስራሕና ወይ ሰራሕተኛታት ኣለኩም ድዩ? እቲ

ዝወሃብ ሓበሬታ ብምስጢርን ስም ብዘይምጥቃስን ይተሓዝ። የቐንየልና ንእትህብዎ ግብረ-

መልሲ።

ብኽብረትኩም ነዚ ዝስዕብ ተወከሱ፣

ተሌፎን፣ 03641/ 226281

ኢመይል፣ koordination@refugio-thueringen.de